Študentský domov

Dowina vznikla ako vzdelávacie centrum so zámerom poskytnúť motivujúce, intelektuálne a morálne prostredie pre cieľavedomých študentov bratislavských vysokých škôl.

Dowina ponúka študentom kvalifikovanú pomoc v ich osobnom, profesionálnom, duchovnom a kultúrnom vzdelávaní, doplňujúc vedecké a technické vzdelanie, ktoré získavajú na univerzite.
Študentský domov disponuje knižnicou, prednáškovou miestnosťou, študovňou, kaplnkou atď. Atmosféra v domove je priateľská, osobnosť každého človeka je prijímaná s rešpektom jeho individuality.
Táto iniciatíva je inšpirovaná mnohými podobnými centrami po celom svete, s ktorými už existuje dlhoročná a pozitívna skúsenosť.

Činnosti

Vedecká a kultúrna činnosť

Študijné skupiny, okrúhle stoly, kurzy profesionálnej etiky, kurzy metodiky štúdia, besedy s najrôznejšími osobnosťami verejného života, účasť na medzinárodných univerzitných kongresoch.

Beseda s František Múčka

Prednášky a besedy na aktuálne témy

Pravidelne organizujeme besedy a semináre zamerané na podporu rodinných hodnôt a na vývoj osobnosti a prehĺbenie kultúrneho a spoločenského vzdelania. Pozrite sa na niektoré z našich posledných akcií.

Športové a umelecké činnosti, výlety

Pravidelne organizujeme futbalové zápasy a iné športové aktivity. Súčasťou budovy je okrem iného aj veľmi kvalitná posilňovňa s prvotriednymi prístrojmi. Taktiež organizujeme dlhodobé športové aktivity – lyžovačka v zime, medzinárodné športové turnaje (Španielsko, Rakúsko), alebo výmenné jazykové pobyty.

Futbalový zápas

Kresťanské a duchovné vzdelávanie

Kresťanské a duchovné vzdelávanie je zverené Prelatúre Opus Dei, ktorej duch je založený na posväcovaní v profesionálnej práci a pri plnení všedných povinností kresťanského života. Opus Dei je personálna prelatúra Rímskokatolíckej cirkvi. V Dowine sa plne rešpektuje sloboda každého jednotlivca. Preto toto náboženské vzdelávanie je iba pre tých, ktorí o to prejavia záujem. Podmienkou bývania v Dowine nie je, aby bol človek veriacim.

Pomoc ľuďom v núdzi

V prospech tých najodkázanejších, ako sú starí a chorí ľudia, účasť na programoch solidarity a spolupráce.

Spolupracujeme s Domovom seniorov Charitas, kde organizujeme pravidelné koncerty a oslavy narodenín.

Koncert pre seniorov