Duchovná obnova pre pracujúcich

08 apr Duchovná obnova pre pracujúcich

Podklady na duchovnú obnovu

DUCHOVNÉ ČÍTANIERadosť z kríža

SPYTOVANIE SVEDOMIA

 1. Som si vedomý toho, že Kristus je prítomný v Eucharistii z lásky k ľuďom? Uvedomujúc si túto skutočnosť chodím sa často modliť pred svätostánok s túžbou emauzských učeníkov: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ (Lk24, 29)?
 2. Prejavujem svoju vieru v skutočnú prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii tým, že si pred ním zbožne pokľaknem, kľačím počas modlitby, snažím sa o sústredenosť a pozdravím ho strelnou modlitbou? Učím svoju rodinu a priateľov správať sa podobne?
 3. Snažím sa navštíviť Ježiša vo svätostánku každý deň? Modlím sa pred ním často a prosím Boha prítomného v Eucharistii za to, čo mi robí starosti?
 4. Som presvedčený o tom že na to, aby som ľuďom okolo seba rozdával pokoj a radosť, potrebujem sa pravidelne stýkať s Kristom prítomným v Oltárnej sviatosti? Prosím ho za svoju manželku, deti, príbuzných a kolegov v práci?
 5. Pozývam svojich priateľov a kolegov navštíviť Ježiša vo svätostánku nejakého kostola a učím ich nechať v jeho rukách svoje radosti i starosti?
 6. Snažím sa byť v blízkosti najbližšieho svätostánku (aspoň v duchu) počas práce, pri plnení si rodinných povinností, počas oddychu alebo kráčajúc po ulici?
 7. Ježiš povedal Petrovi: Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. (Lk 22,32) Modlím sa každý deň vo sv. omši a potom počas dňa za osobu a úmysly sv. Otca s túžbou pomôcť mu niesť bremeno, ktoré mu Pán uložil na plecia? Modlím sa taktiež za svojho biskupa, za preláta Opus Dei a za všetkých kňazov?
 8. Pápež, rímsky biskup a nástupca svätého Petra, je stálym a viditeľným princípom a základom jednoty Cirkvi. (Kompendium KKC 182) Modlím sa za jednotu všetkých kresťanov?
 9. Túžim obohatiť svoju vieru čítaním dokumentov od sv. Otca? Rozjímam nad jeho učením, aby som ho mohol dávať ďalej poznávať? Som hrdý na to, že som katolík a vystupujem ako ten, kto chce byť verný Cirkvi a jej Magistériu?
 10. Žalmista hovorí: S radosťou slúžte Pánovi, s plesaním vstupujte pred jeho tvár. (Žalm 100, 2) Mám v mojom každodennom boji tento pozitívny postoj, ktorý je ovocím dôvery v Boha, od ktorého pochádza všetko dobré? Je môj život svedectvom o tom, že skutočná radosť spočíva v nezištnej službe druhým?
 11. Ako odpovedám na Božie výzvy, aby som bol štedrejší? Počítam vo svojom živote s Bohom, aj keď to znamená komplikovať si život, alebo sa vyhováram na nedostatok času či prostriedkov? Som si vedomý toho, že Pán odmení túto štedrosť skutočným šťastím, pretože: Veselého darcu Boh miluje? (2Kor 9,7)
 12. Snažím sa vo svojej rodine šíriť radosť napríklad tým, že nešetrím úsmevom? Snažím sa prísť z práce domov čo najskôr uvedomujúc si, že na mňa doma čakajú? Učím svojím príkladom ľudí okolo seba slúžiť druhým a tak im ukazujúci, že obetavosť je cestou ku šťastiu?.
 13. Mám v sebe túžbu – ak je to Božia vôľa- vytvoriť početnú rodinu? Som ochotný prijať všetky deti, ktoré mi chce Boh poslať? Vkladám svoju nádej v Pána alebo ma ovláda strach byť viac štedrý? Som si vedomý, že početná rodina môže byť výborná škola čností?
 14. Vediac, že rozhodnutie mať početnú rodinu často znamená obetu, vidím deti ako Božie požehnanie a dar aj vtedy, ak Boh dovolí, aby mali nejakú chorobu? Uvedomujem si, že Pán sa nedá predbehnúť v štedrosti a že v takom prípade obdaruje rodinu hlbokou radosťou?
 15. Apoštoli po tom, ako boli zbičovaní, odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. (Sk 5, 41) Robím úkony zadosťučinenia, keď vidím, že ľudia Boha urážajú rečami, obrazmi a správaním? Prijímam prípadnú kritiku, ohováranie a osočovanie ako prostriedok priblíženia sa ku Kristovi na kríži? Ak na mňa alebo na mojich drahých doľahne choroba, prosím Boha o pomoc vidieť bolesť očami viery? Snažím sa pomáhať tým, ktorí prechádzajú podobnými skúškami?
 16. Na kríži povedal Ježiš Jánovi: Hľa tvoja matka (Jn 19,27). Utiekam sa k Panne Márii, aby mi darovala nadprirodzenú radosť aj v bolesti a chorobe?