Ako členovia DOWINY sme súčasťou komunity postavenej na štyroch základných pilieroch, ktoré nás vedú na ceste osobného rastu: akademická odbornosť, ľudské čnosti, sociálne zručnosti a kresťanské hodnoty. Tieto piliere formujú nielen našu individuálnu identitu, ale definujú aj kolektívneho ducha našej inštitúcie.

Po prvé, akademická odbornosť je prioritou našej vysokoškolskej dráhy. Sme odhodlaní získavať vedomosti, učiť sa kritickému mysleniu a rozvíjať intelektuálnu zvedavosť vo všetkých aspektoch nášho akademického snaženia. Prostredníctvom dôkladného štúdia, výskumu a zapájania sa do širokého poľa aktivít sa snažíme vyniknúť vo svojich oblastiach, a tak zmysluplne prispievať k rozvoju spoločnosti.

Po druhé, ľudské čnosti tvoria etický rámec, ktorým sa riadime pri našom rozhodovaní. Jadro týchto čností tvoria múdrosť, spravodlivosť, miernosť a vytrvalosť. Všade tam kde sa nachádzame - či už na univerzite, v práci alebo v kruhu priateľov - sa snažíme stelesňovať tieto a aj mnohé iné čnosti, ako napr. láskavosť, veľkorysosť, úctu a pokoru.

Po tretie, sociálne zručnosti sú nevyhnutnou podmienkou na budovanie zmysluplných vzťahov, podporu spolupráce a pozitívny prínos pre každú - a teda aj tú našu - komunitu. Uvedomujeme si dôležitosť efektívnej komunikácie, empatie, leadershipu a tímového ducha pri zorientovaní sa v zložitých ľudských interakciách a riešení výziev súčasného sveta. Zdokonaľovaním našich sociálnych schopností tvoríme zdravé a pre druhých otvorené prostredie, v ktorom všetci jeho členovia majú možnosť nájsť priestor na sebarealizáciu.

Po štvrté, naše kresťanské hodnoty sú pre nás majákom, ktorý nám pomáha rozlišovať dobro od zla, dáva nám duchovnú silu a určuje zmysel nášho poslania. Zakorenení v učení Ježiša Krista a Katolíckej cirkvi sa snažíme prehlbovať svoj vzťah s Bohom a svedčiť o svojej viere nielen slovami ale aj skutkami.

Tieto štyri piliere boli implicitne prítomné v identite univerzitného centra DOWINA od jej začiatku v roku 2000. Dnes teda verbalizujeme písomne túto identitu, ktorá bola životom DOWINY od jej prvého okamihu a ktorá ním bude vždy.